Obchodní podmínky

Použité zkratky

•    Provozovatel internetového obchodu - dále jen provozovatel.
•    Internetový obchod www.jpknife.cz - dále jen internetový obchod.
•    Kupující - subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.
•    Kupní smlouva - kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.


Úvodní ustanovení

•    Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem O ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).


Objednávka

Vyplněním a odesláním objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu zákazník potvrzuje závaznost objednávky a souhlas s těmito obchodními podmínkami, s nimiž má možnost předem se seznámit. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky si ji zkontrolovat a případně opravit.

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy. O přijetí objednávky, pokud uvedete správnou emailovou adresu, budete informováni potvrzovacím emailem.

Potvrzovací email o přijetí objednávky do systému není potvrzením objednávky.


Dodací podmínky

Dodací lhůta začíná běžet ode dne autorizace závazné objednávky ze strany prodávajícího za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Objednané zboží prostřednictvím internetového obchodu bude dle dostupnosti zboží u výrobce a dle provozních možností provozovatele dodáno kupujícímu v co nejkratším možném termínu - obvykle do 10 - 21 dnů. Kupující bere na vědomí, že dodací doba objednaného zboží se může měnit podle data expedice objednaného zboží od výrobce. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na adresu uvedenou v objednávce. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající.

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice prostřednictvím České pošty; zásilky mimo ČR jsou řešeny individuálně. Zásilka se zbožím standardně obsahuje návod na používání výrobku v českém jazyce a doklad o koupi,  který je zároveň i záručním listem. Při převzetí zboží od České pošty si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uveďte tuto informaci do předávacího protokolu České pošty.

Nepřevezme-li kupující objednané zboží z vlastních důvodů (např. není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním zboží v plné výši.


Ceny zboží, DPH

Provozovatel internetového obchodu není plátcem DPH. Všechny ceny zboží jsou konečné.


Platební podmínky

Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi).
Zboží je majetkem prodávajícího do doby, než je zákazníkem v plné výši zaplaceno (u bezhotovostních plateb se za zaplacení považuje doba, kdy se prodávajícímu částka převede na účet).


Způsob platby

Na výběr máte z následujících typů plateb:

•    dobírka - platba při doručení zboží kurýrní službou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

•    převodem na účet - při platbě převodem na účet bude zákazník informován písemně nebo telefonicky o stavu objednávky a budou mu poskytnuty všechny potřebné údaje pro převod částky na účet provozovatele. Zákazníkovi bude vystavena zálohová fakturu  a zaslána na email. Po připsání částky na účet provozovatele bude zboží neprodleně odesláno na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.

Nabídkové ceny uvedené na stránkách internetového obchodu provozovaného prodávajícím jsou platné v okamžiku závazného objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v závislosti na změnách dodavatelských podmínek u výrobců a dodavatelů.

Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován podle Občanského zákoníku, dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.


Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců (s výjimkami stanovenými zákonem) a začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Kupující je před prvním použitím zakoupeného zboží povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.


Záruka zaniká v následujících případech

•    Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.
•    Nevhodným používáním zboží.
•    Nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem.
•    Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
•    Zboží bylo poškozeno živly.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů písemně (e-mailem na jan.bohac[zavináč]jpknife.cz) informovat prodávajícího. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné rozdíly v množství či druhu, případné vady zboží, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují, doložit fotodokumentaci. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka v co nejkratší době od obdržení reklamace, o postupu vyřízení.

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do  14 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou na jeho uvedený e-mail, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamovat zboží nelze z důvodu nepřesných údajů a fotografií uvedených na internetových stránkách obchodu prodávajícího. V případě zjištění neodstranitelné vady bude zboží vyměněno.

Za případné chyby vzniklé neoprávněným zásahem třetí osoby do našich webových stránek  (obrázky, ceny, popisky atd.)  NERUČÍME!


Speciální podmínky pro Mcusta

Výrobce Mcusta si vyhrazuje právo rozhodnout o řešení případných zjištěných vad zboží sám! Pokud vady zboží nebo jeho poškození budou způsobeny chybou ve výrobě, opraví dané zboží výrobce na jeho náklady. Pokud si poškození nože způsobí zákazník sám  neodbornou manipulací a nedodržením doporučení v přiloženém návodu, hradí zákazník náklady jak na dopravu zboží k výrobci tak i na jeho opravu. Tyto náklady budou výrobcem předem vyčísleny a zákazník o nich bude předem informován.


Storno objednávky

Ze strany kupujícího - kupující může objednávku stornovat kdykoliv před závazným potvrzením objednávky bez udání důvodu. Po závazném potvrzení objednávky lze provést storno pouze tehdy, když prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.
Prodávající může uplatnit právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.

Ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a zákazník změnu ceny neakceptuje.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil, bude mu zpět převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dní.
Storno objednávku můžete kupující provést buď prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. Při stornu objednávky poslaném emailem nezapomeňte uvést Vaše jméno, emailovou adresu a název zboží, jehož objednávku stornujete.

Odstoupení od smlouvy

Ze strany kupujícího - kupující má právo podle § 53 OZ 40/1964 Sb. odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od  zakoupení zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).

Písemně nás kontaktujte na email jan.bohac[zavináč]jpknife.cz, že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky a datum nákupu. Po odeslání žádosti o odstoupení od kupní smlouvy prosím vyčkejte kontaktu reklamačního referenta, který Vás bude informovat na jakou adresu zboží odeslat.

U odstoupení od kupní smlouvy odesílá zboží zákazník vždy na své náklady to za následujících podmínek:
•    musí byt v původním nepoškozeném obalu
•    nesmí být použité
•    musí být nepoškozené,
•    musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
•    s originálním dokladem o koupi

Neručíme za případnou ztrátu nebo poškození zboží na cestě k nám. Neposílejte, prosím, zboží na dobírku a zboží pojistěte ve výši kupní ceny zboží.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Tato částka bude ponížena o náklady, které prodávajícímu vznikly s přepravou zboží směrem ke kupujícímu. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování.

Ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a zákazník změnu ceny neakceptuje.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil, bude mu zpět převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dní.

Zpracování objednávky

V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů. Pokud nebude možné kontaktovat zákazníka telefonicky nebo emailem uvedeným v objednávce, protože údaje budou nesprávné, nebo pokud zákazník neopraví požadované údaje ani po upozornění provozovatelem, objednávka bude stornována.


Ochrana osobních údajů

Tento internetový obchod se ve své činnosti řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vaše data u nás uschovaná jsou chráněna před zneužitím a nikdy nebudou poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Vaše data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu a to pouze pro účely statistického zpracování a přímé komunikace se zákazníkem.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.


Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1. července 2011. Internetový obchod www.jpknife.cz si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

Tisknout stránku Odeslat známému

KošíkNákupní košík
je prázdný

Rychlý kontakt

Jan Boháč
B.Buchlovana 880
Uh.Hradiště 686 05

Mým hlavním povoláním je střelec ve zbrojařské firmě. Příchozí hovory málokdy slyším, proto preferuji komunikaci přes email. Tel.: +420 732 659 376
info(zavináč)jpknife.cz